Korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych

Za najczęściej wymieniane zalety związane z wykorzystywaniem pojazdów elektrycznych uznaje się:

  • zerową emisję związków toksycznych i CO2 w trakcie eksploatacji pojazdów,
  • poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju z uwagi na ograniczenie importu paliw,
  • poprawę jakości powietrza w aglomeracjach i przy drogach o dużym natężeniu ruchu,
  • zmniejszenie hałasu generowanego przez ruch drogowy.

Jako kontrargument zalet środowiskowych, przywoływany jest fakt zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną, co powoduje wzrost emisji na etapie jej produkcji. Oczywiście w dużej mierze uzależnione jest to od źródła pozyskiwania energii wykorzystywanej do ładowania akumulatorów. W przypadku krajów, w których pozyskiwanie energii elektrycznej oparte jest na węglu, emisja zanieczyszczeń do powietrza jest przesuwana w miejsce lokalizacji elektrowni. Niemniej jednak całkowity bilans CO2, liczony od wytworzenia energii do jej wykorzystania na drodze, jest w większości krajów korzystniejszy, niż dla samochodów z napędem klasycznym.

I tak np. wg danych z USA, nawet przy założeniu produkcji energii wyłącznie z węgla, samochody elektryczne obciążają o 25% mniej środowisko niż pojazdy z napędem spalinowym1. W przypadku, gdy weźmiemy pod uwagę średni miks energetyczny do produkcji energii w USA w 2010 roku (50% udział węgla), pojazd z napędem klasycznym emituje dwa razy więcej gazów cieplarnianych niż pojazd elektryczny 2.

Nieco inaczej jest w przypadku UE- przy założeniu produkcji energii z węgla całkowity bilans energetyczny pojazdów elektrycznych jest mniej korzystny niż dla pojazdów z napędem spalinowym. Natomiast dla średniego miksu energetycznego z 2010 roku, samochody elektryczne mogą emitować o połowę mniej CO2 3,4. Co więcej z uwagi na to, że kraje, zwłaszcza UE, wymagają coraz większego udziału odnawialnych źródeł energii, całkowita emisja gazów cieplarnianych z samochodów elektrycznych będzie coraz mniejsza. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie emisji CO2 pojazdów z silnikiem spalinowym i pojazdów elektrycznych w zależności od źródła energii.

Mimo wątpliwości związanych z oceną korzyści środowiskowych, zwłaszcza w kwestii obniżenia emisji CO2 w trakcie całego cyklu życia (ang. life cycle costs), samochody elektryczne niewątpliwie przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w aglomeracjach miejskich. Mobilność elektryczna przyczynia się do podniesienia komfortu życia w mieście, a to właśnie w miastach koszty zewnętrzne rozwoju transportu drogowego są najbardziej odczuwalne (w postaci lokalnego zanieczyszczenia powietrza, smogu oraz hałasu). Pojazdy elektryczne gwarantują lokalną poprawę czystości powietrza, tj. w miejscu ich wykorzystywania, ale należy pamiętać o wspomnianym wyżej zjawisku geograficznego przesunięcia emisji. Jednak im większy jest udział energii odnawialnej, tym korzystniejszy jest bilans środowiskowy pojazdów elektrycznych.

Źródła:

1. US Energy Information Administration, Carbon Dioxide Emissions from the Generation of Electric Power in the United States, July 2000.

2. US Environmental Protection Agency, Emission Facts: Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle, January 2010.

3. CONCAWE, EUCAR and EU Joint Research Center, Well-To-Wheels ana