Korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych

Za najczęściej wymieniane zalety związane z wykorzystywaniem pojazdów elektrycznych uznaje się:

  • zerową emisję związków toksycznych i CO2 w trakcie eksploatacji pojazdów,
  • poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju z uwagi na ograniczenie importu paliw,
  • poprawę jakości powietrza w aglomeracjach i przy drogach o dużym natężeniu ruchu,
  • zmniejszenie hałasu generowanego przez ruch drogowy.

Jako kontrargument zalet środowiskowych, przywoływany jest fakt zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną, co powoduje wzrost emisji na etapie jej produkcji. Oczywiście w dużej mierze uzależnione jest to od źródła pozyskiwania energii wykorzystywanej do ładowania akumulatorów. W przypadku krajów, w których pozyskiwanie energii elektrycznej oparte jest na węglu, emisja zanieczyszczeń do powietrza jest przesuwana w miejsce lokalizacji elektrowni. Niemniej jednak całkowity bilans CO2, liczony od wytworzenia energii do jej wykorzystania na drodze, jest w większości krajów korzystniejszy, niż dla samochodów z napędem klasycznym.

I tak np. wg danych z USA, nawet przy założeniu produkcji energii wyłącznie z węgla, samochody elektryczne obciążają o 25% mniej środowisko niż pojazdy z napędem spalinowym1. W przypadku, gdy weźmiemy pod uwagę średni miks energetyczny do produkcji energii w USA w 2010 roku (50% udział węgla), pojazd z napędem klasycznym emituje dwa razy więcej gazów cieplarnianych niż pojazd elektryczny 2.

Nieco inaczej jest w przypadku UE- przy założeniu produkcji energii z węgla całkowity bilans energetyczny pojazdów elektrycznych jest mniej korzystny niż dla pojazdów z napędem spalinowym. Natomiast dla średniego miksu energetycznego z 2010 roku, samochody elektryczne mogą emitować o połowę mniej CO2 3,4. Co więcej z uwagi na to, że kraje, zwłaszcza UE, wymagają coraz większego udziału odnawialnych źródeł energii, całkowita emisja gazów cieplarnianych z samochodów elektrycznych będzie coraz mniejsza. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie emisji CO2 pojazdów z silnikiem spalinowym i pojazdów elektrycznych w zależności od źródła energii.

Mimo wątpliwości związanych z oceną korzyści środowiskowych, zwłaszcza w kwestii obniżenia emisji CO2 w trakcie całego cyklu życia (ang. life cycle costs), samochody elektryczne niewątpliwie przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w aglomeracjach miejskich. Mobilność elektryczna przyczynia się do podniesienia komfortu życia w mieście, a to właśnie w miastach koszty zewnętrzne rozwoju transportu drogowego są najbardziej odczuwalne (w postaci lokalnego zanieczyszczenia powietrza, smogu oraz hałasu). Pojazdy elektryczne gwarantują lokalną poprawę czystości powietrza, tj. w miejscu ich wykorzystywania, ale należy pamiętać o wspomnianym wyżej zjawisku geograficznego przesunięcia emisji. Jednak im większy jest udział energii odnawialnej, tym korzystniejszy jest bilans środowiskowy pojazdów elektrycznych.

Źródła:

1. US Energy Information Administration, Carbon Dioxide Emissions from the Generation of Electric Power in the United States, July 2000.

2. US Environmental Protection Agency, Emission Facts: Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle, January 2010.

3. CONCAWE, EUCAR and EU Joint Research Center, Well-To-Wheels analysis of future auto-motive fuels and power trains in the European context, WTT Report 010307, 2011.

4. ERTRAC, EPoSS, SmartGrids, European Roadmap to electrification of road transport, 2nd edition, June 2012.

Powyżej fragment artykułu powstałego w ramach pracy naukowej finansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: „etaxi: System symulacyjny dla zrównoważonego zarządzania mieszaną elektryczną i spalinową flotą taksówek.” Numer projektu: PBS1/A6/11/2012.