Polska energetyka w obliczu innowacji

Innowacje w energetyce, magazyny energii oraz elektromobilność to jedne z głównych tematów konferencji „Polska energetyka w obliczu innowacji”, która w czwartek rozpoczęła się w Krynicy Zdroju. Dwudniowe wydarzenie organizowane jest przez Polską Grupę Energetyczną.

W liście skierowanym do uczestników konferencji prezes zarządu PGE Henryk Baranowski podkreślił, że obecnie energetyka znajduje się w momencie przełomowym. 

„Od kilku lat jesteśmy świadkami zmian, jakie zachodzą w polskim sektorze energetycznym. Kluczową rolę w tych przeobrażeniach odgrywają innowacje. Polska Grupa Energetyczna chce być kreatorem tych zmian i pionierem na polskim rynku energetycznym” – dodał. 

Baranowski podkreślił w liście, że Grupa koncentruje się na innowacyjnych rozwiązaniach dla energetyki, które będą służyły całej polskiej gospodarce. 

Prezes PGE zaznaczył również, że Grupa rozwija przede wszystkim perspektywiczne technologie z zakresu wytwarzania i magazynowania energii, klastrów, mikrosieci, elektromobilności, smart grid czy smart home. 

„Polska i cały świat potrzebują innowacji oraz kreatywnego podejścia do zmian zachodzących w sektorze energetycznym. To właśnie innowacje są kluczowe dla przyszłości naszej branży i to one determinują dynamikę transformacji. Innowacyjne podejście pozwala wykorzystać szanse pojawiające się na rynku energii, a my chcemy być liderem tych zmian” – zaznaczył prezes PGE. 

Baranowski przypomniał, że w PGE uporządkowany został obszar B+R (badania i rozwój), m.in. wdrożona została procedura zarządzania projektami z tego obszaru, powołano także Komitet Rozwoju Badań i Innowacji. 

„Dzięki tym zmianom uruchomiono już 99 innowacyjnych projektów w sześciu głównych Liniach Biznesowych. Zależy nam na maksymalnie szybkiej komercjalizacji wszystkich produktów i usług, nad którymi obecnie pracujemy. Odpowiedzialne rozwijanie biznesu jest możliwe jedynie, gdy nauka i przemysł blisko ze sobą współpracują” – podkreślił w liście prezes PGE. 

Obecny z Krynicy wiceprezes PGE ds. innowacyjności Paweł Śliwa w swoim wystąpieniu mówił z kolei, że konferencja ma być platformą wymiany myśli między nauką a biznesem. 

„Chcemy dowiedzieć się, jakie propozycje ma dla nas świat nauki” – dodał. 

Zdaniem Śliwy, od 30 lat motorem rozwoju krajów wysoko rozwiniętych są innowacje. 

„To poprzez innowacje powstają nowe produkty i konsumenci mogą z nich korzystać. Dzisiaj energetyka zmienia się. Przedsiębiorstwa energetyczne jutra nie będą tylko dostarczać energii, to będą przedsiębiorstwa, które dostarczać będą również komplementarne dla energii produkty” – powiedział. 

Mówiąc o przyszłości wiceprezes PGE dodał, że energia odnawialna będzie jednym z elementów, która spowoduje zmiany w polskim rynku energetycznym. 

List do uczestników konferencji skierował minister energii Krzysztof Tchórzewski, który podkreślił, że sektor energetyczny podlega stałem oddziaływaniu trendów technologicznych i biznesowym. Wśród tych trendów minister wymienił m.in. uwarunkowania środowiskowe oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Tchórzewski zaznaczył w liście, że rosnąca popularność paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii stawia pod znakiem zapytania niekwestionowaną dominację węglowodorów w gospodarce światowej, ale również polskiej. 

„Nakładają się na to aspiracje polityczne i społeczne. Skumulowany wpływ tych czynników może w najbliższych latach doprowadzić do strukturalnego przełomu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, odbiorców energii oraz łączących ich relacji” – zauważył minister energii. 

W ocenie ministra, Polska posiada potencjał naukowy i technologiczny do tego, aby skorzystać z pojawiających szans będących skutkiem nowych trendów w energetyce. 

„Efektywne włączenie się w globalny wyścig w sektorze energii wymaga określenia kluczowych obszarów, w których sukces jest realny i zgodny ze strategicznym interesem państwa” – napisał Tchórzewski. 

Minister zaznaczył, że nowoczesne technologie i ich wdrażanie mają szczególne znaczenie w sektorze energii, bo przekładają się na wzrost gospodarczy kraju i tworzenie nowych miejsc pracy. 

Z uczestnikami konferencji połączyła się poprzez internet minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

W swoim wystąpieniu zaznaczyła, że energetyka, sektor obronny i medycyna to są trzy dziedziny, w których wydatki na badania i rozwój są największe w skali globalnej. 

Emilewicz przypomniała, że 80 proc. krajowego miksu energetycznego opiera się na węglu i w tym obszarze polski sektor potrzebuje zmian. 

„Kierunki tych zmian powinny koncentrować się z jednej strony na lepszym wykorzystaniu węgla, bezpieczniejszym spalaniu węgla, ale także na szukaniu alternatywnych źródeł energii” – dodała. 

Minister wymieniła cztery obszary innowacyjne, które jej zdaniem są najważniejsze w sektorze energetycznym. 

Pierwszy obszar to rozwój energetyki prosumenckiej. „Jeśli mamy spełnić cel miksu energetycznego na poziomie 12-16 proc. ze źródeł odnawialnych, to energetyka prosumencka, wydaje się, że w najkrótszym czasie pozwoli nam ten cel uzyskać” – argumentowała. 

Emilewicz podała dane, z których wynika, że w 2017 r. powstały instalacje prosumenckie OZE o mocy ok. 80 MW, w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. było to już ponad 100 MW. 

Minister zapowiedziała, że trwają pracę, aby status prosumenta mógł uzyskać również przedsiębiorca oraz samorząd. 

Drugim obszarem wymienionym przez Emilewicz jest rozwój technologii zielonej/odnawialnej. „Musimy przyśpieszyć z rozwojem tych źródeł energii w Polsce, jeśli nie chcemy pozostać w tyle w porównaniu do innych światowych gospodarek” – dodała. 

Trzeci obszar który musi być rozwijany to – zdaniem minister – magazyny energii. „Wiemy, że rozwijając OZE problemem pozostaje stabilizacja sieci. To ważny obszar i wiele sobie obiecujemy w tym sektorze. Szczególnie jeśli chodzi o magazynowanie energii opartej na wodorze. Cieszymy się, że w tym obszarze są już konsorcja, które podejmują badania” – mówiła Emilewicz. 

Czwarty obszar wymieniony przez minister to elektromobilność, który, jak zauważyła jest powiązany z trzema poprzednimi sektorami. 

„Te cztery obszary są najciekawszymi wyzwaniami, przed którymi stoi dzisiaj energetyka” – powiedziała minister. 

W pierwszym dniu konferencji, która podzielona była na trzy bloki tematyczne, jednym z głównym poruszanych wątków były magazyny energii. 

Jak podkreślali uczestnicy konferencji, magazynowanie energii to obecnie jedna z najbardziej rozwijających się gałęzi przemysłu elektroenergetycznego. Magazyny pozwalają gromadzić energię (m.in. w formie fizycznej, elektrochemicznej, pojemnościowej i mechanicznej), a następnie dostarczać ją zgodnie z określonymi parametrami. 

W warunkach zwiększającego się udziału odnawialnych źródeł w strukturze wytwarzania, równoważenie popytu i podaży energii jest dużym wyzwaniem, ponieważ jej produkcja nie zawsze wiąże się z bieżącym zapotrzebowaniem w systemie. Magazyny energii pozwalają rozwiązać ten problem. 

Jak mówili przedstawiciele PGE, obecnie Grupa pracuje nad ośmioma takimi projektami o łącznej wstępnie szacowanej mocy około 40 MW. Prace prowadzone są w ramach Programu Magazynowania Energii, zakład on m.in. budowę pierwszego w Polsce magazynu energii elektrycznej zintegrowanego z blokiem konwencjonalnym. 

Magazyn o mocy 1 MW, który zgodnie z założeniami może powstać w należącej do Grupy PGE Elektrowni Bełchatów, mógłby pełnić wiele funkcji. Podstawową, w trakcie normalnej i bezawaryjnej pracy bloku, byłoby zwiększenie mocy przekazywanej do systemu elektroenergetycznego poprzez wyeliminowanie konieczności zostawiania rezerwy mocy na potrzeby PSE, co jest szczególnie istotne w szczytach dobowych zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Ponadto magazyn energii mógłby pełnić funkcję rezerwy na wypadek braku zasilania podstawowego, zasilając wybrane blokowe urządzenia pomocnicze oraz podtrzymując działanie systemu sterowania, nadzoru i zabezpieczeń w sieci, do której zostanie przyłączony. 

W ramach Programu Magazynowania Energii są również projekty prowadzone przez spółkę PGE Energia Odnawialna dotyczące magazynów energii przy instalacji fotowoltaicznej na Górze Żar i magazyn energii przy farmie wiatrowej Karnice I. 

Kolejne dwie koncepcje projektowe w ramach spółki PGE Dystrybucja przygotowywane są przez jej białostocki oddział. Są to: magazyn energii o mocy ok. 10 MW zlokalizowany w sąsiedztwie stacji 110/15 kV Orla oraz magazyn energii o mocy 20 MW zlokalizowany w sąsiedztwie stacji 110/20 kV Hańcza. 

Kolejny z projektów realizowanych przez spółkę PGE Dystrybucja powstaje w oddziale rzeszowskim, w okolicy bieszczadzkiej wsi Rzepedź. Magazyn energii elektrycznej będzie miał moc ok. 2 MW. 

O magazynach energii mówił również w swojej prezentacji Brian Higgins CTO Juniper Mountain Energy. Wśród nowych rozwiązań w tym sektorze wymienił m.in. zastosowanie pomp ciepła oraz wykorzystywanie piasku oraz soli, jako magazynów energii cieplnej. 

Natomiast dyrektor departamentu rozwoju i innowacji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Wioletta Starczewska podkreśliła, że obecnie spółka prowadzi 36 projektów B+R. 

„Cześć z nich niedługo będzie wdrażana” – dodała. Jako przykład Starczewska podała projekt robota, który będzie badał nieszczelności kotłów oraz je czyścił. 

W bloku tematycznym poświęconemu ciepłownictwu i kogeneracji swoje wystąpienie miał Krzysztof Fuzowski, dyrektor pionu rozwoju w PGE Energia Ciepła, który podkreślił, że obecnie spółka poszukuje nowych kierunków rozwoju. Fuzowski wymienił w tym kontekście m.in. integrację z OZE, odejście od węgla na rzecz gazu oraz poprawę efektywności systemów ciepłowniczych. 

W piątek, w drugim dniu konferencji „Polska energetyka w obliczu innowacji” odbędą się trzy bloki tematyczne. Głównymi tematami będą m.in. klastry energii oraz elektromobilność.