Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2035 roku

Zarząd ENEA S.A. (Spółka, ENEA) informuje, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2035 roku” (Strategia) Spółka przyjęła w tym samym dniu do realizacji Strategię. 

Grupa Kapitałowa ENEA, jako odpowiedzialny koncern surowcowo-energetyczny, chcąc sprostać globalnym wyzwaniom zakłada prowadzenie swojej działalności w sposób zrównoważony przy jednoczesnym minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. 

Zgodnie z nową misją: „ENEA dostarcza niezawodne produkty i usługi dla Klientów budując trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnych wartości”. 

Biorąc pod uwagę: (i) istotne zmiany w otoczeniu bliższym i dalszym funkcjonowania firmy oraz sektora paliwowo-energetycznego zarówno w zakresie regulacyjnym jak i rynkowym, (ii) szybki postęp technologiczny we wszystkich obszarach łańcucha wartości, głównie rozwiązań dla energetyki odnawialnej i rozproszonej, (iii) poszanowanie środowiska naturalnego i wsparcie celów klimatycznych Unii Europejskiej, GK ENEA zaktualizowała kierunki rozwoju. Kluczowe z nich to: 

1) Transformacja aktywów wytwórczych w oparciu o źródła zero- i niskoemisyjne; 

2) Innowacyjne usługi dla Klientów ENEI; 

3) Nowoczesna komunikacja i modele współpracy z Klientem; 

4) Elektromobilność, technologie wodorowe; 

5) Smart Grid – inteligentne rozwiązania dla Klientów; 

6) Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja procesów; 

7) Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain; 

8) Magazynowanie energii; 

9) Pozyskanie paliw zgodnie z najlepszymi praktykami i poszanowaniem środowiska. 

ENEA zakłada transformację w kierunku innowacyjnego koncernu niskoemisyjnego, oferującego nie tylko energię elektryczną, lecz kompleksowe pakiety produktów i usług oczekiwanych przez Klientów. 

Kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla Grupy. ENEA identyfikuje pięć najważniejszych celów strategicznych wspierających transformację GK ENEA w kierunku koncernu niskoemisyjnego: 

1) Dywersyfikacja portfela wytwórczego GK ENEA; 

2) Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej; 

3) Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i Klientami; 

4) Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK ENEA; 

5) Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności GK ENEA. 

Jednocześnie Spółka uznała, że w ramach nadrzędnego celu Grupy istotą będzie również jej zrównoważony rozwój. W związku z powyższym celem nadrzędnym GK ENEA jest „Systematycznie rosnąca wartość Grupy Kapitałowej ENEA przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju”. 

Mapa celów obejmuje, obok celu nadrzędnego, niżej wskazane cele: 

W Perspektywie Właściciela: 

– Trwałe relacje z Klientami, systematycznie spadające koszty dotarcia i utrzymania Klienta; 

– Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK ENEA; 

– Wysoki, kontrolowany udział w wybranych segmentach rynków; 

– Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej; 

– Wysoka marżowość pakietowanych usług i produktów; 

– Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności GK ENEA; 

– Dywersyfikacja portfela wytwórczego GK ENEA. 

W Perspektywie Klienta: 

– Zdolność do zaspokajania kompleksowych potrzeb; 

– Dostarczanie w stosownym momencie tego, co jest potrzebne; 

– Atrakcyjna relacja ceny do jakości oferowanych pakietów produktów i usług; 

– Niski koszt uogólniony zakupu, wsparcie w finansowaniu zakupów z oferty GK ENEA; 

– Etyczny, rzetelny i innowacyjny dostawca; 

– Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i Klientami. 

W Perspektywie Procesów: 

– Wytwarzanie optymalnego i zrównoważonego miksu produktów i usług dla dobrze zidentyfikowanych Klientów we współpracy z Partnerami biznesowymi i społecznymi; 

– Sprawne docieranie do Klientów i dostarczanie obiecanych wartości, na czas, we właściwej cenie oraz jakości z uwzględnieniem odpowiedzialnego i etycznego marketingu oraz rzetelnej informacji; 

– Sprawne, zintegrowane i zrównoważone zarządzanie elastycznymi, otwartymi grupami kompetencyjnymi w jasno zdefiniowanych liniach biznesowych, w preferowanej roli Operatorów Biznesu na powierzonym majątku. 

W Perspektywie Rozwoju: 

– Nowoczesny, transparentny i etyczny Ład Organizacyjny na wszystkich szczeblach w całej GK ENEA; 

– Zrównoważone inwestycje w aktywa niematerialne i materialne. 

ENEA zakłada, że w wyniku realizacji Strategii osiągnie: 

1. redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 550 kg CO2/MWh w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 434 kg CO2/MWh w perspektywie 2035 roku; 

2. udział OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22% do 2025 roku oraz 33% w 2030 roku; 

3. udział zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych na poziomie 22% w 2025 roku oraz 41% w 2030 roku w całkowitej produkcji energii elektrycznej GK ENEA, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 60% w perspektywie 2035 roku; 

4. wolumen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 24,8 TWh w 2030 roku; 

5. udział ENEA w rynku sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 14% w 2025 roku oraz 15% w 2030 roku; 

6. poziom mocy zainstalowanej w wysokości 7 447 MW w 2025 roku oraz 8 287 MW w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 9 672 MW w perspektywie 2035 roku; 

7. wartość wskaźnika SAIDI na poziomie 105 minut w 2025 roku oraz 100 minut w 2030 roku; 

8. wartość wskaźnika SAIFI na poziomie 2,14 w 2025 roku oraz 2,03 w 2030 roku; 

9. wartość wskaźnika strat sieciowych w dystrybucji na poziomie 5,4% w 2025 roku oraz 5,3% w 2030 roku; 

10. wzrost udziału w rynku sprzedaży węgla do energetyki zawodowej do 25% w 2025 roku oraz do 30% w 2030 roku; 

11. wskaźnik ROE na poziomie 10% w 2025 roku i 2030 roku; 

12. wskaźnik ROA na poziomie 5% w 2025 roku i 2030 roku; 

13. wzrost wartości EBITDA w stosunku do 2018 roku o 35% w 2025 roku oraz o 39% w 2030 roku; 

14. udział EBITDA z Nowych Linii Biznesowych na poziomie 7÷12% w 2030 roku; 

15. wartość EBITDA z Nowych Linii Biznesowych w wysokości 360 mln zł w 2030 roku; 

16. udział wydatków na B+R+I w łącznych nakładach inwestycyjnych GK ENEA na poziomie 2% w 2030 roku. 

Szacowane do osiągnięcia miary realizacji celów strategicznych w perspektywie 2035 roku, o których mowa w punktach 3.÷6. powyżej zostały wyznaczone przy założeniu zastąpienia bloków 1-8 klasy 200 MW w Elektrowni Kozienice jednostkami wytwórczymi niskoemisyjnymi oraz modernizacji bloków 2-7 klasy 200 MW w Elektrowni Połaniec. 

Grupa szacuje nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz na nowe moce wytwórcze w wysokości ponad 64 mld zł w perspektywie 2035 roku, w tym: 

1. Obszar Dystrybucji – 26,9 mld zł; 

2. Obszar Wydobycia – 9,2 mld zł; 

3. Obszar Wytwarzania – 12,5 mld zł; 

4. Odnawialne Źródła Energii – 14,7 mld zł; 

5. Pozostała działalność – 1,2 mld zł. 

Nakłady inwestycyjne na realizację inwestycji w nowe moce wytwórcze, wspierające transformację koncernu w kierunku niskoemisyjnego, zostały oszacowane na poziomie około 22 mld zł.