Dziewięć czołowych firm uruchamia nową inicjatywę na rzecz przyspieszenia osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto

Celem inicjatywy jest tworzenie wzorców, wyznaczając kurs dla innych przedsiębiorstw.

REDMOND, Waszyngton, 21 lipca 2020 r. /PRNewswire/ – Przywódcy dziewięciu firm ogłosili dzisiaj utworzenie nowej inicjatywy na rzecz przyspieszenia przejścia na gospodarkę opartą o zerową emisję dwutlenku węgla netto. Transform to Net Zero ma za cel opracowanie i badań, wytycznych i możliwych do wdrożenia planów, aby umożliwić wszystkim przedsiębiorstwom osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto. 

Inicjatywie przewodzić będą jej twórcy, m.in. A.P. Moller – MaerskDanoneMercedes-Benz AGMicrosoft Corp.Natura &CoNIKE, Inc.StarbucksUnileverWipro oraz Environmental Defense Fund (EDF). Transform to Net Zero wspiera również organizacja BSR, która pełni funkcję Sekretariatu Inicjatywy. 

Głównym celem inicjatywy będzie umożliwianie przedsiębiorstwom zmian potrzebnych do osiągnięcia zerowej emisji nie później niż do 2050 r., a także stymulowanie szerzej zakrojonych zmian w zakresie polityki, innowacji i finansów. Wyniki inicjatywy będą dostępne dla wszystkich, oraz mogą do niej dołączyć inne firmy. Osiągnięcie wyników działań zaplanowano na rok 2025. 

Prace będą opierać się na następujących zasadach:

1. Koncentracja na transformacji: realizacja indywidualnych zobowiązań i przekuwanie ich w działanie, m.in. w obszarze strategii korporacyjnej, zarządzania i odpowiedzialności za efekty, finansów i operacji, zarządzania ryzykiem, zamówień, innowacji i B+R, marketingu oraz spraw publicznych. 

2. Bazowanie na danych naukowych i najlepszych praktykach i metodach:zaangażowanie na rzecz opracowania ustandaryzowanych metod osiągania najlepszych możliwych warunków do prowadzenia badań naukowych nad ograniczaniem wzrostu globalnego ocieplenia do 1,5°C; działanie na rzecz poprawy jakości i dostępności badań, danych i narzędzi dla wszystkich; zaangażowanie na rzecz jak najwyższego zwrotu z inwestycji z korzyścią dla klimatu. 

3. Wykorzystanie dotychczasowych osiągnięć: zaangażowanie w otwartą współpracę z dotychczasowymi inicjatywami na rzecz zerowej emisji dwutlenku węgla netto (przystępowanie do inicjatyw i popieranie ich, działania sektorowe i metodologiczne) w celu wykorzystania dotychczasowych osiągnięć i osiąganie postępów w zakresie transformacji biznesu w kierunku zerowej emisji dwutlenku węgla netto. 

4. Silne zarządzanie i nadzór: na najwyższych szczeblach przedsiębiorstw powstaną struktury zarządzania i nadzoru, aby osiągnąć cel zerowej emisji dwutlenku węgla netto, z uwzględnieniem opracowywania innowacyjnych produktów, usług i modeli biznesowych. 

5. Znaczne ograniczenie i eliminacja emisji w ramach poszerzonej koncepcji przedsiębiorstwa: zerowa emisja dwutlenku węgla netto wymaga ograniczenia emisji w całym łańcuchu wartości, z uwzględnieniem wpływu produktów i usług oraz łańcucha dostaw. Zerowa emisja dwutlenku węgla netto wymaga od nas ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami naukowymi oraz zwiększenia naszej zdolności do eliminowania GHG w perspektywie najbliższych lat, aby przedsiębiorstwa – i świat – zrealizowały cel zerowej emisji dwutlenku węgla netto najpóźniej do 2050 r., aby zapewnić stabilność klimatu, co oznacza również konieczność wprowadzenia szeregu działań korzystnych dla klimatu. 

6. Inwestycje w innowacje: silne zaangażowanie oraz chęć inwestowania w innowacje i przyspieszania ich, aby przejść na zerową emisję dwutlenku węgla netto, w tym zawieranie partnerstw z innymi podmiotami. 

7. Zaangażowanie w ramach polityki: rozwijanie kierunków polityki publicznej, która umożliwia i przyspiesza postęp w kierunku zerowej emisji dwutlenku węgla netto oraz działanie wspólnie z podmiotami takimi jak stowarzyszenia handlowe na rzecz osiągnięcia tego celu. 

8. Przejrzystość i odpowiedzialność za efekty: sprawozdawczość publiczna i informacje na temat postępów w kierunku przejścia na zerową emisję dwutlenku węgla netto przekazywane kluczowym interesariuszom, m.in. inwestorom, klientom, konsumentom oraz w miarę potrzeb – organom regulacyjnym; przekazywanie informacji wszystkim podmiotom zainteresowanym na temat dobrych praktyk w zakresie przejścia na zerową emisję dwutlenku węgla netto. 

9. Sprawiedliwe i zrównoważone przejście: wiemy, że zmiany klimatyczne mają największy wpływ na grupy marginalizowane i osoby o niskich dochodach. Dlatego pomożemy stworzyć warunku potrzebne do osiągnięcia skutecznych, sprawiedliwych i zrównoważonych rozwiązań klimatycznych dla wszystkich, niezależnie od płci, rasy czy umiejętności. 

Komentarze:

A.P. Moller – Maersk

Soren Skou, dyrektor generalny A.P. Moller – Maersk, powiedział: „A.P. Moller – Maersk aktywnie działa na rzecz przyszłości transportu i logistyki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Aby przyczyniać się do realizacji celów porozumienia paryskiego, już w 2018 r. ogłosiliśmy zamiar ograniczenia do zera emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. Od tego czasu podjęliśmy szereg konkretnych działań na rzecz dekarbonizacji sektora. Ogólny cel utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 1,5 stopni można osiągnąć wyłącznie dzięki silnym sojuszom w ramach sektorów i przedsiębiorstw. Dlatego cieszymy się, że możemy dołączyć do Microsoftu i innych globalnych przedsiębiorstw w ramach inicjatywy Transform to Net Zero”. 

BSR

Aron Cramer, prezes i dyrektor generalny BSR, powiedział: „W ciągu ostatniej dekady wiele przedsiębiorstw zobowiązało się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Teraz pora przyspieszyć działania konieczne do osiągnięcia tego jakże istotnego celu. Czas, w którym możliwe jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 stopni, upływa szybko. Wkraczamy w decydującą dekadę, w której musimy pilnie doprowadzić do dekarbonizacji gospodarki, jeśli chcemy powstrzymać najbardziej dotkliwe skutki zmian klimatycznych. Dlatego Transform to Net Zero jest tak ważne. Inicjatywa nie tylko podniesie poprzeczkę i stanie się inspiracją dla innych, ale także zapewni przedsiębiorstwom możliwy do realizacji plan, który pozwoli na transformację ich działalności w kierunku gospodarki z zerową emisją dwutlenku węgla netto i prężne działanie w takiej gospodarce”. 

Danone

Emmanuel Faber, prezes i dyrektor generalny Danone, powiedział: „Nasze ramy działania +Jedna planeta, jedno zdrowie+ przewidują centralne miejsce dla klimatu w transformacji systemu żywności. Neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla nie jest więc dla Danone wyborem – to sposób na przeformułowanie naszego modelu wzrostu. Tej rewolucji nie da się przeprowadzić w pojedynkę. Dlatego wierzę we wspólną siłę inicjatywy Transform to Net Zero. Podzielmy się najlepszymi praktykami i zbudujmy nowe systemy, aby stworzyć rozwiązania oparte na dowodach naukowych, które pomogą nam przeprowadzać zmiany i utrzymać globalne ocieplenie na poziomie niższym niż 1,5°C”. 

Environmental Defense Fund

Fred Krupp, prezes Environmental Defense Fund, stwierdził: „Luka pomiędzy bieżącą sytuacją w zakresie zmian klimatycznych i oczekiwanym celem stale się poszerza. Podobne rozbieżności można zauważyć między przedsiębiorstwami, które tylko mówią o działaniu, a tymi, które rzeczywiście je podejmują. Nowa inicjatywa ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o zniwelowanie tych różnic. Szczególnie w sytuacji, gdy inne przedsiębiorstwa pójdą w ślady koalicji, dając przykład i korzystając z najpotężniejszego narzędzia dostępnego dla firm w walce ze zmianami klimatu – wpływów politycznych”. 

Mercedes-Benz AG

Ola Källenius, prezes zarządu Daimler AG and Mercedes-Benz AG, stwierdził: „Najważniejszą nauką wynikającą z walki z pandemią COVID-19, jest to, jak wiele możemy osiągnąć, gdy działamy razem. To również jedyny sposób na wygranie walki przeciwko zmianom klimatycznym. Musimy wyznaczyć wspólne cele i wdrażać działania na rzecz ich osiągnięcia. Dlatego przystępujemy do Transform to Net Zero. Naszą misją w Mercedes-Benz jest mobilność neutralna pod względem emisji CO2. Poczyniliśmy znacznie postępy w tym kierunku i jesteśmy zdeterminowani, aby kontynuować nasze działania”. 

Microsoft

Brad Smith, prezes Microsoft, powiedział: „Żadna firma nie może przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu w pojedynkę. Dlatego czołowe przedsiębiorstwa opracowują i wymieniają między sobą najlepsze praktyki, wyniki badań i wiedzę, aby pomóc wszystkim działać dalej. Niezależnie od tego, czy dana firma dopiero zaczyna, czy jest już zaawansowana w swoich działaniach, Transform to Net Zero może pomóc nam wszystkim przełożyć zobowiązania w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla na rzeczywiste postępy w kierunku zerowej emisji netto”. 

Natura &Co.

Roberto Marques, Natura &Co., prezes zarządu i dyrektor generalny grupy Natura &Co., stwierdził:„W Natura &Co. naprawdę wierzymy we współpracę. Ostatnio ogłosiliśmy zobowiązanie Commitment to Life 2030, w ramach którego wszystkie nasze podmioty mają w ciągu 10 lat osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto. Aby jednak sprostać kryzysom klimatycznym, z jakimi mierzy się świat, potrzebujemy wzajemnej pomocy, aby móc osiągnąć więcej w krótszym czasie. Właśnie to jest celem inicjatywy Net Zero – zjednoczenie przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację właściwych zmian we właściwym czasie. Zależy nam na budowaniu lepszej przyszłości, która oznacza nie tylko lepszy stan środowiska dla przyszłych pokoleń, ale także odbudowę ekonomiczną zgodnie z nowymi założeniami, jakich oczekuje społeczeństwo”. 

NIKE, Inc.

Andy Campion, dyrektor operacyjny NIKE, Inc., powiedział: „Jeśli chodzi o obronę planety, która jest niczym wspólne boisko, nie ma miejsca na porażkę. Dlatego nie czekamy na rozwiązania problemu zmian klimatycznych, ale jednoczymy się jako globalni przywódcy, aby je stworzyć. Jeżeli wspólnie przejdziemy do działania już teraz, możemy osiągnąć znaczne postępy w kierunku zrównoważonej przyszłości. Nie ustaniemy w wysiłkach, aby chronić naszą planetę z myślą o przyszłych pokoleniach sportowców”. 

Starbucks

Kevin Johnson, prezes i dyrektor generalny Starbucks, stwierdził: „Starbucks aspiruje do miana firmy o pozytywnym wpływie na środowisko dzięki budowaniu na naszych wieloletnich doświadczeniach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przystąpienie do inicjatywy Transform to Net Zero jest zgodne z naszymi aspiracjami w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Dzięki nawiązaniu partnerstwa z firmami o podobnym podejściu będziemy mogli korzystać z najlepszych praktyk, popierać dobre kierunki polityki rządowej i wspierać sprawiedliwe zmiany. Wierzymy w inspirowanie do realnych zmian i zachęcanie innych organizacji do przyłączenia się do nas w tych działaniach jakże ważnych dla ludzkości”. 

Unilever

Alan Jope, dyrektor generalny Unilever, powiedział: „Kryzys klimatyczny jest nie tylko zagrożeniem dla środowiska, ale również życia i źródeł utrzymania człowieka, a wszyscy odgrywamy istotną rolę w zwalczaniu tego kryzysu. Świat biznesu przyszłości nie może wyglądać tak jak obecnie – oprócz dekarbonizacji potrzebny jest cały system zmian. Dlatego cieszymy się, że możemy wspólnie z innymi przedsiębiorstwami przystąpić do Transform Net Zero jako założyciele inicjatywy i przyspieszyć strategiczne przejście na zerową emisję dwutlenku węgla netto. W przypadku Unilever będzie to rok 2039”. 

Wipro

Thierry Delaporte, dyrektor generalny i dyrektor zarządzający Wipro Limited, powiedział: „Cieszymy się, że należymy do twórców inicjatywy Transform to Net Zero. Jej cele są zgodne z naszymi wartościami i zobowiązaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zmiany klimatu stanowią jedno z podstawowych wyzwań naszych czasów i wyrażamy przekonanie, że przedsiębiorstwa muszą stanąć na wysokości zadania i zdecydowanie stawić czoła tym wyzwaniom. Takie forum współpracy może pomóc przyspieszyć reakcję na zmiany klimatyczne i ukierunkować nasze przyszłe działania w ramach łańcucha wartości dzięki przełomowym rozwiązaniom wprowadzanym w duchu współpracy”.